Genel Temsilciler Kurulumuz'da 15-16 Haziran coşkusu

Sendikamızın Genel Temsilciler Kurulu 11 Haziran 2022 tarihinde Gönen Kemal Türkler Eğitim Tesisleri’nde toplanarak gündemindeki konuları görüştü.

11 Haziran 2022 Genel Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi

Sendikamızın Genel Temsilciler Kurulu 11 Haziran 2022 tarihinde Gönen Kemal Türkler Eğitim Tesisleri’nde toplanarak gündemindeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki açıklamayı kamuoyu ile paylaşmaya karar vermiştir:

Genel Temsilciler Kurulumuz, 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 52’nci yıldönümünü, o büyük mücadelenin yaratıcılarını, onların bize bıraktığı geleneği bu güne taşıyanları selamlamaktadır. 15-16 Haziran büyük direnişi, işçi sınıfını yok sayanlara verilen en güzel yanıttır.

***

İki yıl gibi uzun bir süreye yayılan salgın, özelikle emekçiler için ağır sonuçlara neden oldu. İşçiler işyerlerinde ya virüs tehdidi altında işverenlerin insafına terk edilerek çalıştırıldı, ya da ücretsiz izne zorlanarak gelirsiz bırakıldı. Covid19 adeta bir emekçi hastalığına dönüştü. Pek çok işçi işyerlerindeki yetersiz tedbirler nedeniyle hastalığa yakalandı, pek çoğu yaşamını yitirdi. Çarkların koşulsuz dönmesi işçilerin yaşamından değerli görüldü.

Bu süre zarfında bizler örgütlü olduğumuz fabrikalarda salgın riskine ve işverenlerin keyfi tutumuna karşı üretimden gelen gücümüzü kullanmak dahil mücadele örnekleri ortaya çıkardık. Salgının gerilemesini sağlayan aşı konusunda da üyelerimiz arasında bilinçli bir tutumun gelişmesini sağladık. Genel Temsilciler Kurulumuz, sendikamızın bu süreçte işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki örnek tutumuna ve ortaya koyduğu mücadeleye işaret etmektedir. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu işletmelerde işçiler salgında kendilerini örgütlü güçleriyle korumayı büyük ölçüde başarmıştır.

***

Hükümetin bu süre zarfında uyguladığı ekonomik politikalar sayesinde sermaye sınıfı ihracat, kar, üretim rekorları kırdı. Ekonomi büyüdü. İşçiler emekçiler ise bu büyümeden payını alamadı. Bugün yaşanan döviz krizi, yükselen enflasyon ve cari açığa rağmen sermaye sınıfı kazanmayı sürdürmekte, emekçiler ise hayat pahalılığı altında ezilmektedir. Her gün gelen zamlar karşısında reel ücretler erimektedir. Halk yoksullaşmaktadır. Genel Temsilciler Kurulumuz, sermayenin değil emekçi halkın çıkarlarını gözeten bir ekonomi programının uygulanmasını talep etmektedir. Kira artışları kontrol altına alınmalıdır. Şirketlerin büyük karlar elde ettiği enerji dağıtım ve üretim faaliyetleri devletleştirilmeli, faturalar düşürülmelidir. Tüm yurttaşlar için insanca ve ucuz barınma, ulaşım hakkı sağlanmalıdır. Ülkenin kaynakları emekçiler için kullanılmalıdır. Ücretler yüksek enflasyon altında her geçen gün erimektedir. Bu nedenle başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler acilen artırılmadır. Gelir vergisi dilimlerindeki adaletsizlik bir an önce giderilmeli, vergi istisnasının uygulanmasından doğan sorunlar çözülmelidir.

***

NATO’nun yayılmacı politikaları sonrası Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, büyük bir insani ve siyasi krize neden olmuştur. Emperyalist merkezler savaşın uzamasını istemekte, silah sanayi başta olmak üzere uluslararası tekeller bu savaştan faydalanmaktadır. Bu ortamda tüm dünya NATO’nun yayılmacılığı ile Rus milliyetçiliği arasında bir tercihte bulunmaya zorlanmaktadır. Emperyalizmin tehdidi altında işçi hareketin tek seçeneği ise barıştır. Savaş bir an önce sona ermelidir. Genel Temsilciler Kurulumuz ülkemizde ve dünyada barış talebinin çok daha güçlü bir şekilde gündeme getirilmesini savunmaktadır.

***

Savaşların, ülkelerdeki iç çatışmaların, bir sonucu olarak başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere milyonlarca insan doğduğu topraklardan göç etmek zorunda bırakılıyor. Ülkemiz Suriye savaşının ardından yoğun bir biçimde bu coğrafyalardan göç aldı. Savaşı körükleyen politikalar hem göç eden milyonlar açısından, hem de göç edilen coğrafyalarda kimi sorunları da beraberinde getirdi. Ülkede yaşanan birçok sorunun sorumlusu olarak göçmenler gösterilmekte. Ve bu durumdan beslenmek isteyen kimi siyasiler göçmen karşıtlığını kışkırtarak siyasi fayda sağlamaya çalışmaktadır. Genel Temsilciler Kurulumuz, ülkemizde yaşanan sıkıntıların sorumlusu olarak göçmenleri hedef alan nefret ve ayrımcı politikalardan vazgeçilmesini savunmaktadır.

***

Son iki yılda işyerinde meydana gelen kaza ve hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısındaki artış ürkütücü rakamlara ulaşmıştır. İş cinayetleri durdurulamıyor. Her gün en az 6 işçi kardeşimiz bu nedenle aramızdan ayrılmaktadır. İş cinayetlerini önleyecek, işyerlerinde işçilerin sağlık ve güvenlik koşullarını eksiksiz sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç vardır. Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinde İSG denetimi ve iyileştirme çalışmalarında doğrudan katılımını sağlayan toplu sözleşme maddeleri bu konuda metal işçileri adına büyük kazanımdır. Genel Temsilciler Kurulumuz, sendikamızın toplu iş sözleşmesi maddesi haline getirdiği İSG denetimlerinin tüm işletmelere yaygınlaştırılması için mücadele edeceğini belirtmektedir.

***

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği arttıkça kadına yönelik şiddet ve taciz artıyor. Devletin en tepesinden başlayarak kadınları hedef alan nefret söylemi ve eril dil, kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini tetikleyen bir iklim yaratıyor. Tek adam rejimi kadın cinayetlerini durdurmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak adımlar atmak yerine İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmayı, kadın cinayetlerini durdurmak için oluşturulmuş kadın platformlarını kapatmayı tercih ediyor. Temsilciler Kurulumuz, İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasını, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na açılan kapatma davasını kınamaktadır. Bir an önce hukuksuz bir şekilde çıkılan İstanbul Sözleşmesine dönülmelidir. Kurulumuz, ILO 190 Sayılı çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi sözleşmesinin hükümet tarafından onaylanıp uygulanmasını talep etmektedir. Sendikamız, kadınların çalışma yaşamında ve toplumsal hayatta konumunu güçlendirmek adına toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele etmeyi önüne hedef olarak koymuştur ve bu yönde çalışmalarına devam edecektir.

***

Emeklilik hakkı artık ulaşılamaz bir hak haline gelmiştir. Özellikle imalat sanayinde pek çok sektörde genç işçilerin emekli olması neredeyse imkansız hale getirilmiştir. Genel Temsilciler Kurulumuz emeklilik yaşının ve prim ödeme gün sayısının düşürülmesinin yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda öncelikle EYT düzenlemesini vakit geçirmeksizin yapılmalıdır. EYT düzenlemesi hak kaybına yol açmayacak şekilde ve EYT mağdurlarının talepleri dikkate alınarak yapılmalıdır.  EYT’liler için yapılacak bu düzenleme, emeklilikte yaşa takılmış pek çok üyemizin de temel talebidir.

***

Genel Temsilciler Kurulumuz son toplantıdan buyana pek çok yeni işletmenin ve çok sayıda işyeri sendika temsilcisinin aramıza katıldığını gururla ifade etmektedir. Aramıza yeni katılan temsilci arkadaşlarımıza başarılar diliyor, bu büyümeyi sendikamızın örgütlüğünün güçlenmesi ve sendikal demokrasinin gelişmesi olarak değerlendiriyoruz.

***

Örgütlenmenin önündeki engeller devam etmektedir. İşten çıkarmalar, barajlar, baskı, yetki prosedürü, uzun süren davalar, işçilerin anayasal hakkı olan sendikalaşma hakkını kullanmalarının önüne geçmektedir. 20 yıldır iktidarda olan AKP hükümetleri, bu açıdan 12 Eylül darbesiyle getirilen sendikal yasaların özüne dokunmadan bugüne taşımıştır. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi yasası, örgütlenmeyi, toplu iş sözleşmesi ve grev uygulamasını kolaylaştıracak biçimde değiştirilmelidir. Yıllar süren yetki davaları yerine işçilerin iradesini dikkate alan düzenlemeler yapılmalıdır.

***

Sendikamız, metal işçilerinin yaşanan şiddetli yoksullaşmadan daha az etkilenmesi, daha iyi çalışma ve yaşama koşullarını sağlamak amacıyla toplu sözleşmelere özel önem vermektedir. MESS ile yapılan Grup Toplu İş Sözleşmesindeki öncü rolünü bu dönemde yine MESS ile yapılacak toplu sözleşmede de hayata geçirme kararlılığındadır.

Diğer yandan, Sendikamız, yeni dönemin ortaya çıkardığı iktisadi ve siyasal gelişmeleri de dikkate alarak, işçilerin talep ve beklentilerine uygun başarılı toplu sözleşmeler yapmaya devam edecektir. Metal işçilerinin haklarını koruma ve geliştirme mücadelesini her koşulda sürdüreceğiz.

***

Tüm bölgelerde, onlarca işyerinde örgütlenme mücadelemiz sürmektedir. Genel Temsilciler kurulumuz bu mücadelenin fabrika önünde direnişle devam ettiği Asen Metal işyerindeki üyelerimizi selamlamaktadır. Kurulumuz, işten atılmalara ve baskıya karşı direnen ASEN METAL işçilerinin yanında olduğunu ve dayanışma duygularını belirtmektedir.

***

İktidarın halk düşmanı politikalarına karşı Gezi Parkı’nda başlayan tepkiler kitlesel protestolara neden oldu. Ülkenin dört bir yanında milyonlarca yurttaşın katıldığı bu büyük direnişi her fırsatta karalamaya çalışan iktidar partisi, bu kez de aralarında Taksim Dayanışması üyelerinin de bulunduğu 7 kişiyi tutuklayarak hapse yolladı. Hukuku ayaklar altına alan bu yargılama ve cezalar kabul edilemez. Genel Temsilciler Kurulumuz başta gezi direnişinde yaşamlarını yitiren gençlerimizi anmakta, hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan tüm tutukluların bir an önce salıverilmesini talep etmektedir. Gezi halktır, halk yargılanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Birleşik Metal-İş
Genel Yönetim Kurulu

Fotoğraflar 1 

Fotoğraflar 2

Fotoğraflar 3

Fotoğraflar 4

Fotoğraflar 5

Fotoğraflar 6