Dokuz Başlıkta İşsizlik Sigortası Fonu Nasıl Talan Edildi?

İşsizlik Sigortası Kanunu, sigortalılara işsiz kalmaları halinde, Kanunda öngörülen ödeme ve hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yola çıkmış, fondan yararlanma şartlarının zorluğu (Fondan yararlanmak için işçinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, sigortalı olması, işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmasıdır), işsizlerin fona erişimini sınırlandırmış, fonda biriken tutar zamanla siyasal iktidarın ve işverenlerin iştahını kabartmıştır.

Bu rapor işsizlik fonunun işlev ve amacındaki dönüşümü ve etkilerini dokuz başlıkta ortaya koymayı amaçlamaktadır.


Dokuz Başlıkta İşsizlik Sigortası Fonu

Nasıl Talan Edildi?

Giriş

8 Eylül1999 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan İşsizlik Sigortası Kanunu, sigortalılara işsiz kalmaları halinde, Kanunda öngörülen ödeme ve hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yola çıkmış, fondan yararlanma şartlarının zorluğu (Fondan yararlanmak için işçinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, sigortalı olması, işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmasıdır), işsizlerin fona erişimini sınırlandırmış, fonda biriken tutar zamanla siyasal iktidarın ve işverenlerin iştahını kabartmıştır. 2008 yılında başlayan ve 2009 yılına yayılan ekonomik kriz dönemi ve sonrasında fonun giderleri çeşitlendirilmiş, fon işsizlik ödeneğinden daha çok, hazineye, Aktif İşgücü Programlarına, işverenlere yönelik teşvik ve destek uygulamalarına yönlendirilmiştir. Bugüne kadar fondan yapılan giderlerin sadece üçte biri işsizlik ödeneği olarak işsizlere ödenmiştir. Kalan üçte ikilik kısım, vergi, teşvik, destek, hazineye gelir olarak kullanılmıştır. Mart 2002 tarihinden 31.08.2018 tarihine kadar 10.104.299 kişi işsizlik ödeneğine başvurmuş olup, 6.306.296 kişi ödenek almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 21.034.043.594.-TL ödeme yapılmıştır. Bu rapor işsizlik fonunun işlev ve amacındaki dönüşümü ve etkilerini dokuz başlıkta ortaya koymayı amaçlamaktadır.

1-Amaç değiştirildi

Eylül 1999 tarihinde kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 46. Maddesinde “işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygulama esaslarını düzenlemek ve sigortalılara işsiz kalmaları halinde, Kanunda öngörülen ödeme ve hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamaktır” şeklinde belirlenmişti. 2008 yılında işsizlik sigortasının amacı yapılan değişiklikle, “işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygulama esaslarını düzenlemek ve bu kanunda öngörülen hizmetlerin verilmesini sağlamaktır” şeklinde değiştirildi. Böylelikle “sigortalılara işsiz kalmaları halinde” ibaresi yasadan çıkartıldı. İşsizler, işsizler için kurulan fonun amacından çıkartıldı. Böylece fonun kuruluş amacı dışında kullanımının yolu açıldı.

2-Fonun prim gelirleri Türkiye İş Kurumu’na aktarılmaya başlandı, kurum personel maaşlarını bile işsizlik fonundan ödedi

İşsizlik Sigortası Fonu Kanunun Eylül 1999 tarihinde yasalaşan ilk halinin 46. maddesinde “Kurum işsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere mesleklerine uygun ve son yaptıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın bir iş bulunması hususunda çalışmalar yapar. Kendilerine bu şekilde bir iş bulunamayanlara verilecek meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitiminin esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir.” denilirken, 13/2/2011 tarihindeki yasal değişiklikle (6111/69 md.), Fonun bir önceki yıl prim gelirlerini % 30’unun işsizlikle ilgili danışmalık, araştırma, planlama, personel istihdamı gibi alanlarda kullanılmak üzere kamu kurumlarına aktarmanın önü açıldı. Prim gelirlerinden aktarılan oranı %50’ye kadar çıkarmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılındı. 21 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran 2017 ve 2018 yılları için % 50’ye çıkartıldı.

Konuya ilişkin olarak “Türkiye İş Kurumu Tarafından Sunulan Hizmetler İçin İşsizlik Sigortası Fonundan Kaynak Aktarımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlüktedir.

Ayrıca aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar, işbaşı eğitimleri, Toplum Yararına çalışma da İşsizlik Fonundan karşılanmaktadır.

3-Fonun Gelirleri Azaltıldı, Teşvik Konusu Haline Geldi

4447 sayılı Kanun gereğince fonun gelirleri; sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan %3 işveren, % 2 sigortalı kesintileri ve %2 Devlet payı ile primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar, işverenlerden alınan ceza, gecikme zammı ve faizlerden oluşmaktadır. İşsizlik sigortası prim oranları, 2002 ve 2003 yıllarında işveren payı %2, sigortalı payı %1 ve Devlet payı %1 olarak uygulanmış olup, 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 49/e maddesine göre 2004 yılında da aynı oranların uygulanmasına devam edilmiştir. Ancak, işsizlik sigortası prim oranları, 4447 sayılı Kanunun 49’uncu maddesinin birinci fıkrası 21 Eylül 2004 tarih ve 25590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 19’uncu maddesi ile 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “...506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77. ve 78. maddesinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlardan, %1 sigortalı, %2 işveren, ve %1 Devlet payı olarak alınır.” şeklinde değiştirilmiştir.

2015 yılında Ek Madde 4 ile çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1’e düşürüldü.

4-Fonun giderleri çeşitlendi. Fon işsize değil, siyasal iktidara ve sermayeye can simidi oldu

Soma’da kaybedilen 301 can için ödemeler, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği, stajyerlerin masrafları, işverenin sigorta primi, sınav parası, kamu kurumlarında çalıştırılan “işsizin” parası, krizde üretimi duran işyerinde işçinin maaşı, işsizin fonundan ödendi

Yasa çıktığında fonun giderleri: a) Sigortalı işsizlere verilen ödenekler, b) Hastalık ve analık sigortası primleri, c) Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi giderleri, d) İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Fon Yönetim Kurulunun onayı üzerine Kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgisayar yazılım ve donanımı alınması, Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve yolluk ödemeleri ile sınırlandırılmıştır.

Gelinen noktada fonun giderleri:

 1. İşsizlik ödeneği,
 2. Genel sağlık sigortası prim ödemeleri,
 3. Sigortalı işsizler ile Kuruma kayıtlı diğer işsizlere;
  1. iş bulma,
  2. danışmanlık hizmetleri,
  3. mesleki eğitim,
  4. işgücü uyum ve toplum yararına çalışma hizmetleri
  5. işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarına ait giderlerinden
  6. 4447 sayılı Kanunun 50. maddesinin 5. fıkrası kapsamında işsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi giderleri,
 4. 4447 sayılı Kanunun;
  1. Ek 1. maddesi gereğince Ücret Garanti Fonundan yapılan ödemeler
  2. Ek 2. Maddesi gereğince kısa çalışma ödemelerinden,
  3. Ek 3. 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti (…) (1) Fondan karşılanır.
  4. Geçici 6. maddesi gereğince, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek kaydıyla ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımlarda kullanılmak üzere aktarılan tutarlardan,
  5. Geçici 7., 9., 10., 15. ve 17. maddeleri gereği ilave istihdam olarak işe alınanların işveren sigorta prim giderlerinden,
  6. Geçici 12. Madde gereği, Manisa’nın Soma ilçesinde 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği Eynez Maden Ocağı işletmesinde çalışanlara ve hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine yapılan ödemelerinden,
  7. Manisa'nın Soma ilçesinde, 301 madencinin hayatını kaybettiği madeni de işleten Soma Kömür İşletmeleriŞ.'ye ait Atabacası ve Işıklar maden ocağı işletmelerinde kapsamdaki sigortalılara işveren tarafından ödenmeyen ücretlerinden,
 5. Geçici 13. Maddesi gereğince, Karaman ili Ermenek ilçesinde yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 18 işçi ile ilgili olarak sigortalılara ve hak sahiplerine yapılan ödemelerden,
 6. İşbaşı Eğitim ve zorunlu staj giderlerinden,
 7. Ek 5. Maddesi gereğince yarım çalışma ödemelerinden
 8. İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı üzerine İŞKUR tarafından yapılan giderlerden oluşmaktadır (http://media.iskur.gov.tr/15588/03_mart.pdf).

5-İşverenlere teşvik amaçlı kullanılması sağlandı

8 ayda işverenlere yapılan teşvik 16 yılda işsizlere yapılan ödemenin yaklaşık üçte biri

İşbaşı eğitimi adı altında işsizler, “bir işçi sizden bir işçi bizden” denilerek, işverenlere ödemeleri işsizlik fonundan ödenmek üzere” haftalık 45 saatlik çalışma karşılığında sunuldu. Bu kapsamda 16-18 yaş arası çocuklar da çalıştırıldı. Kısa çalışma ödeneği ile kriz durumlarında işverenlerin ödemesi gereken maaşlar, işçilerin işsizlik fonundaki haklarından ödendi.

Kurumlarda çalıştırılan stajyerlerin ücretlerini işverenler değil, fon ödedi.

Teşvik sistemi ile sermayenin ödemesi gereken milyarlarca liralık sigorta primi fon tarafından ödendi. Bu kapsamda;

26 Mayıs 2008 tarihinde yayınlanan 5763 sayılı kanunun 20. Maddesi ile 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 7. madde eklenerek yeni istihdam edilen genç ve kadınların primleri belirli şartlar ve oranlarla fonun bütçesinden karşılandı.

13 Şubat 2011 tarihli 6111 sayılı kanunun 74. Maddesi ile ilave olarak işe alınanlar için 2015 yılının sonuna kadar hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren belirli süreler, oranlar ve kriterlerle fon tarafından karşılandı. Kapsam genişletildi.

4 Nisan 2015 tarihli 6645 sayılı kanunun 28. Maddesi ile işbaşı eğitimine katılan gençlerin ilave olarak istihdam edilmeleri halinde 42 aya kadar primlerinin bir bölümü işsizlik sigortası fonundan karşılanır hale gelmiştir.

Bu prim teşviklerinin tutarı (asgari ücret desteği ile birlikte) 2017 yılı sonu itibari le 5 Milyar 214 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2018 yılının ilk 8 ayında (Ocak-Ağustos 2018) teşvik ve destek miktarı 5 milyar 942 milyona ulaşmıştır. Bu göre toplam teşvik ve destek miktarı işsizlik fonun başlangıcından bugüne 11 milyar 156 milyon TL’ye ulaştı.

İşbaşı eğitimi adı altında giderleri işsizlik fonundan karşılanmak üzere işverenlere çalıştırılmak üzere gönderilen İŞKUR işçileri olarak anılan işsizler için fondan yapılan ödemelerin toplamı yaklaşık 5 milyar TL’yi bulmaktadır.

6-Fon gelirleri vergi kapsamına alındı

Devletin fondan aldığı vergi 3 yılda 2 milyon işsize ödenen ödenek kadar

4447 sayılı Kanun 53. Maddesi fonun damga vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftı. Bu durum son derece açık olmasına rağmen Gelir Vergisi Kanunundaki bir hükme dayandırılarak 23.07.2006 tarihinden itibaren fondan stopaj vergisi alındı. Bu kapsamda açılan davalar fon lehine haklı bulundu. Ancak 31/5/2012 tarihinde 6322 sayılı kanununun /27 maddesi ile yasaya ek bir hüküm ilave edildi. Ve vergi muafiyetinin, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamadığı konusu yasalaştı.

Yasanın ilk halinde “Bu fon bütçe kapsamı dışında olup, gelirlerinden hiç bir şekilde kesinti yapılamaz ve Genel Bütçeye gelir kaydedilemez.” denilirken, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 27’nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “gelirlerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “vergi kesintileri hariç” ibaresi eklenmiştir. Böylece “Bu fon bütçe kapsamı dışında olup, gelirlerinden vergi kesintileri hariç hiçbir şekilde kesinti yapılamaz ve Genel Bütçeye gelir kaydedilemez.” denilerek vergi kesintisine olanak sağlanmıştır.

Fondan alınan stopaj vergilerinin miktarı 6 milyar 247 milyona ulaştı. Stopaj iadesi 976 milyonda kaldı. Alınan net stopaj vergisi 5 milyar 766 milyon oldu. Aynı dönemde işsizlik ödeneği olarak işsizlere ödenen tutar 19 milyar 178 milyondur.

Son 2,5 yılda yanlış yatırım kararlarıyla reel olarak yüzde 20 eriyen fondan 2016-2017 yılı için alınan vergi 2 milyarı geçti.

7-Fonun kaynakları hazineye aktarıldı

Devletin hazineye aktardığı tutar işsize ödenenin yaklaşık yarısı

5763 sayılı Kanunun 19. Maddesi ile 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir. Madde fonun nema gelirlerinin hazine hesabına aktarılmasına olanak sağlanmıştır. 2008 yılında, Fonun mevcut nema gelirlerinden 1.300.000.000 YTL'lik kısım Fon tarafından Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarıldı. “2009-2012 yıllarında Fon tarafından tahsil edilecek nema gelirlerinin dörtte biri, ilgili yıl genel bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde bütçe gelir tahmini olarak yer alır” fondan kaynak aktarımına devam kararı alındı.

18 Ağustos 2009 tarihli 5921 sayılı kanunun 2. Maddesi ile fondan hazineye kaynak aktarımı sürdürüldü,

Söz konusu madde şöyle: “4447 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin (a) bendine aşağıdaki cümleler eklenmiş, (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “2009 yılına münhasır olmak üzere, Fonun nema gelirlerinden dörtte üçü, Fon tarafından Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılır ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Kaydedilen bu tutarları, Yüksek Planlama Kurulu kararına istinaden Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatırımlarında kullanmak üzere ilgili idare bütçelerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenekler, 2009 yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir.” “b) Fon tarafından tahsil edilecek nema gelirlerinin 2010 yılında dörtte üçü, 2011-2012 yıllarında dörtte biri ilgili yıl genel bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde bütçe gelir tahmini olarak yer alır. İlgili yıl bütçeleri hazırlanırken Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelikli olmak üzere ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatırımlarının finansmanı için ilgili idare bütçelerine bu gelir tahmini karşılığı kadar ödenek öngörülür. Bu gelirler, Fon tarafından tahsil edilen ayı izleyen ayın 15’ine kadar Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılır ve yılı genel bütçesinin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir.”

Buna göre işsizlik fonundan hazineye gelir olarak kaydedilen tutar 11 milyar 444 milyon TL’yi buldu.

 8-İşçi sendikalarının ağırlığı azaltıldı, inisiyatif Cumhurbaşkanına bırakıldı

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Fon, “Bakanın ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine müşterek kararname ile atanan birer temsilci ile en fazla işçi ve işvereni temsil eden işçi ve işveren konfederasyonları tarafından seçilen birer üyeden oluşan dört kişilik Fon Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde Kurum tarafından işletilir ve yönetilir” denilirken,

25 Haziran 2003 yılında çıkartılan 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 6. Maddesi ile fonun idaresi “Genel Müdürün başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanan birer temsilci ile en çok üyeye sahip işçi konfederasyonu, işveren konfederasyonu ve Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunca belirlenen birer üyeden olmak üzere altı üyeden” oluşan Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu’na bırakıldı. Kamuyu temsilen 3, işçileri temsilen 1, işverenleri temsilen 1, esnaf ve sanatkarları temsilen 1 kişi yönetimi oluşturur oldu. Zaten en çok üyeye sahip olan işçi konfederasyonu denilerek, fonun gerçek sahibi olan işçilerin temsili sınırlandırılmıştı. Yeni durumda işçilerin temsili 1/6’ya geriledi.

Yönetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri, Anayasaya uyum kararnamesi olan 703 Nolu Kararname ile 2 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye İş Kurumu Kanunu’ndan çıkartıldı. Artık yönetim kurulu Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile belirleniyor. Nitekim Türkiye İş Kurumu Teşkilat Kararnamesi (4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi) ile Yönetim Kurulu’nun bileşenleri değişmese de yasa kapsamında değil. İşçi temsilcisinin uyumsuzluk göstermesi kararname ile dışlanmasına neden olabilir. Çünkü yasal güvence yok.

9-Fon yanlış yatırım tercihleri ile zarara uğratıldı

Fon 2015 yılından Ağustos 2018’e Yurt İçi ÜFE karşısında reel olarak yüzde 21 değer kaybetti. Yanlış yatırım tercihlerinin faturası işsizlik fonuna çıktı.

 

Yıllar

Fon Nema Geliri

Yurt içi ÜFE

Fon Endeks

ÜFE Endeks

Reel Fon Endeksi

Reel değer kaybı

2015

7,65

5,71

 

 

 

 

2016

8,2

9,94

100

100

100

 

2017

8,78

15,47

117,7

126,9

92,7

 

Ocak-Ağustos 2018

6,44

25,32

125,3

159,1

78,7

21,30%

 Sonuç

İşsizlik fonu, aktif işgücü, teşvik ve destek fonu haline getirilmektedir. 2018 yılının ilk 8 ayında işsizlik fonu giderlerinin yüzde 43’ünü işverenlere yapılan teşvik ve destekler, yüzde 28’ini aktif işgücü programları oluşturmaktadır. İşsizlerin, ödenek olarak aldığı miktar ise yüzde 27 seviyesinde kalmıştır. Aynı dönemde işsizlik ödeneğine hak kazandığını düşünen iki işçiden biri Türkiye İş Kurumu kapısından büyük bir hayal kırıklığı ile ayrılmıştır.

Kriz dönemlerinde işsizlik hızlı bir artış kaydetmektedir. Bu fon işsiz kalan işçilerin zor günlerinde gelirsiz kalmamaları için oluşturulmuş bir fondur. Fonun bu biçimde kullanımı kabul edilemez. Bu nedenle;

 1. İşsizlik sigortasının amacı dışında kullanılmasına derhal son verilmelidir.
 2. Aktif işgücü programları fondan değil Türkiye İş Kurumu bütçesinden karşılanmalıdır.
 3. İşsizlik ödeneğinden faydalanma koşulları kolaylaştırılmalı, ödeme süreleri ve miktarları artırılmalı, fondan yararlanan kişi sayısının ilk etapta en az 4 kata yükseltilmesi hedeflenmelidir
 4. İşsizlik fonu gelirlerinden vergi alınması uygulamasına son verilmelidir.
 5. Kurumun yanlış yatırım tercihleri nedeniyle uğradığı zarar hazine tarafından karşılanmalıdır.
 6. Fon bütçesinden işverenlere yapılan teşvik ve desteklere son verilmelidir.
 7. Fonun yönetimi işçilerin doğrudan seçtiği temsilcilere bırakılmalıdır.

 Fonun Kuruluşundan Ağustos 2018 Ayının Sonuna Kadar Çeşitli Başlıklarda Yapılan Harcamaların ve Giderlerin Tutarı

Giderler

Tutar

Hazineye

11 milyar 512 milyon

İşsize

20 milyar 661 milyon

Türkiye İş Kurumu

(Aktif İşgücü Programları)

19 Milyar 838 milyon

Stopaj vergisi (iadeler çıkılmış)

5 Milyar 845 milyon

Teşvik ve destek

11 milyar 524 milyon

 Rakamlar İşsizlik Fonu Bültenleri ve denetim raporlarından derlenmiştir.